Історія кафедри

Demidov
Демидов П.Г., д.т.н., професор

Наявність кафедри „Технології комбікормів і біопалива” у вищому навчальному закладі харчового профілю сьогодні вже ні в кого не викликає подиву, адже харчова безпека формується саме на шляху від правильного підбору комбікормової сировини, виробництва та реалізації безпечної комбікормової продукції до отримання продукції птахівництва, тваринництва та рибництва і безпечних продуктів харчування для людей.

Відновлення країни у післявоєнні роки вимагало відновлення комбікормової промисловості, що в свою чергу вимагало підготовки відповідних інженерних кадрів. 19 липня 1948 року вийшов наказ №879 Міністра вищої освіти СРСР „Про підготовку інженерних кадрів для комбікормової промисловості в Одеському інституті інженерів борошномельної промисловості та елеваторного господарства ім. Й.В. Сталіна”. Після проведення підготовчої роботи наказом директора інституту С.М.Золотарьова №282 від 06.09.1948 р. було створено першу в країні кафедру „комбікормового виробництва”. Очолив її професор П.Г. Демидов, який вперше в країні підготував і видав підручник з технології комбікормового виробництва.

Chayka
Чайка І.К., к.т.н., доцент

Відповідно до наказу директора інституту С.М.Золотарьова №292 від 11.09.1948 р. було сформовано першу навчальну групу, до складу якої увійшли: Рибакова Л.Ф., Шойган І.Т., Карелова І.Т., Собко Н.Б., Сухачева А.Н., Болтянова І.І., Любарщук Л.М., Доброва О.А., Артерьян К.В., Залевська Г.А., Ямпольська А.Г., Рєзаєва О.А., Безрукова А.В., Глухова Л.С., Кочукова Н.С., Павлюк Я.С., Скворцова В.М., Ткачева З.А., Шеламова А.І., Філіна Н.Г. і Туркат О.Л. Так розпочиналася історія підготовки інженерних кадрів для комбікормової промисловості в нашій академії.

У 1955 році кафедра „Комбікормового виробництва” увійшла до складу кафедри „Технології мукомельно-круп’яного виробництва”, яку було перейменовано в кафедру „Технології мукомельно-круп’яного та комбікормового виробництва” (наказ №129 Міністра вищої освіти Української РСР Б.Коваль від 2 липня 1955 року). З 1955 по 1965 рік цією кафедрою керував професор П.Г.Демидов. Підготовка інженерів-технологів для комбікормової промисловості продовжувалася. У 1965 році у зв’язку з виконанням відповідального завдання по написанню підручника з курсу „Технологія комбікормового виробництва” професор П.Г. Демидов звернувся до керівництва інституту з проханням звільнити його від обов’язків завідуючого кафедрою. Надалі кафедру очолив к.т.н., доцент І.Т. Мерко (наказ №536 від 7 вересня 1965 року). У цьому ж році кафедру було знову перейменовано в кафедру „Технології мукомельно-круп’яного виробництва”.

У зв’язку з бурхливим розвитком комбікормової промисловості в країні, та необхідності підготовки професіональних інженерних кадрів для неї, спільним наказом Міністра заготівель та Міністра вищої та середньої спеціальної освіти СРСР у 1975 році в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова було відкрито факультет „Технології комбікормових і біохімічних виробництв”, а також відновлено випускову кафедру „Технології комбікормових і гідролізних виробництв”. Організатором і керівником кафедри став доцент І.К. Чайка, який одночасно був обраний і першим деканом новоствореного факультету.

Levitckiy
Левицький А.П., д.б.н., професор

До складу нової кафедри увійшли: доценти І.К. Чайка, А.О. Кочетова, старший науковий співробітник З.Ю. Трушкевич, інженер-технолог Т.З. Ткаченко (всі були переведені з кафедри технології переробки зерна), доцент Г.І. Голівець, старший викладач Р.П. Щелокова, асистент В.В. Шерстобітов, старший науковий співробітник Т.О.Величко, зав. лабораторією В.Т. Пашедко, Т.А. Мотревич (колишні викладачі та співпрацівники кафедри „Технології гідролізних виробництв”).

З 1975 до 1984 року кафедра „Технології комбікормових і гідролізних виробництв” здійснювала підготовку фахівців з двох спеціальностей: “Технологія зберігання і переробки зерна” (спеціалізація – технологія виробництва комбікормів) та “Хімічна технологія деревини” (спеціалізація – технологія гідролізних виробництв). За цей період часу кафедра підготувала та випустила 863 інженера-технолога. У 1985 році підготовка фахівців зі спеціальності “Хімічна технологія деревини” рішенням Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР була переведена в Дніпропетровськ, а кафедра „Технології комбікормових і гідролізних виробництв” була перейменована в кафедру „Технології комбікормів”.

З 1975 року кафедру очолювали: доцент І.К. Чайка (1975-1976, 1978-1988, 1990-1991 р.р.), доцент К.І. Шмат (1976-1977 р.р.), доцент А.О. Кочетова (1977-1978 р.р.), професор А.П. Левицький (1988-1990 р.р.). З 1991 року кафедру очолює професор Б.В. Єгоров.

kafedra_1972
Перед захистом дипломного проекту. 14 червня 1972 р. Зліва направо: доц. Кравченко І., ас. к.т.н. Кочетова А.О., доц. Золотарьов С.М. Зверху: ас., к.т.н. Садовський Г.М., ас. к.т.н. Погірной Н.В.

В різні роки на кафедрі вели викладацьку і наукову роботу професори О.М. Нікітін, Г.М. Станкевич, доценти О.Г. Гуськов, В.В. Шерстобітов, А.М. Літвінов, Ю.М. Дмитрієв, М.Р. Мардар, асистенти к.т.н. М.М. Ратушна, О.П. Дашковська, С.І. Солових, О.О. Фесенко, Р.В. Кононова, Л.Д. Дмитренко, А.М. Сазонов, М.В. Кузнєцов, С.М. Кудашев, С.К. Ярославцев, Л.М. Борщевська, інженери: О.Б. Чиканова, Т.В. Базутова, В.І. Швець, С.Л. Пірко.

Плідна наукова праця проф. Демидова стала основою видання підручників: технологія переробки зерна, технологія комбікормового виробництва, технологія борошномельного виробництва.

Kochetova
Кочетова А.О., к.т.н., доцент

Добра традиція видавничої діяльності підтримується на кафедрі й сьогодні, виданий навчальний посібник „Технологія виробництва преміксів” автори: Єгоров Б.В., Шерстобітов В.В., Шаповаленко О.І., Лавров Е.М., Кочетова А.О., Чайка І.К., Кузнецов М.В., „Національний стандарт України на премікси” в колектив авторів входять Єгоров Б.В., Браженко В.Є., підручник „Технологія виробництва преміксів” автори: Єгоров Б.В., Шаповаленко О.И., Макаринська А.В., видані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 115- річчю від дня народження проф. Демидова П.Г.

Науково-дослідна діяльність на кафедрі проводиться за багатьма напрямками, що включають у себе як удосконалення сировинної бази, ефективності технологічних процесів виробництва комбікормової продукції із використанням інтерактивного моделювання так і розробку нових ресурсо- і енергозберігаючих технологій нового покоління, технологічний аудит виробництва комбікормової продукції, прогнозування розвитку технологій виробництва преміксів і комбікормів.

Важливим є й те, що для рішення різних наукових проблем на кафедрі поєднуються в роботі студенти, аспіранти, викладачі, з наступною апробацією результатів на різних конференціях, а також виїзних семінарах на підприємства.

Egorov
Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, зав. кафедрою технології комбікормів і біопалива з 1991 року по сьогоднішній час, чл.-кор. НААН України, заслуженний діяч науки і техніки України, з 2003 року по сьогоднішній час – ректор Одеської національної академії харчових технологій.

Технічно оснащені лабораторії та мультимедійні лекційні аудиторії дозволяють проводити навчальні заняття зі студентами на високому рівні. За кафедрою технології комбікормів і біопалива закріплено 7 навчальних аудиторій: лабораторія технології виробництва біопалива (Б-115), лабораторія технохімічного контролю якості, безпеки сировини і готової продукції (Б-122), 2 лабораторії технології виробництва комбікормів (Б-108, Б-100 ), лабораторія проектування (Б-101), 2 лекційні аудиторії (Б-201, Б-227). Також до складу кафедри входять 2 викладацькі аудиторії і методичний кабінет.

Враховуючи підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної комбікормової промисловості, колектив кафедри завжди приділяв постійну увагу створенню необхідної навчально-матеріальної та науково-дослідної бази, підготовки та забезпечення необхідними методичними розробками всіх дисциплін, які вивчаються на кафедрі, курсових і дипломних проектів, науково-дослідних робіт студентів і аспірантів, які навчаються в аспірантурі кафедри, починаючи з 1976 року.

kafedra_2002
Колектив кафедри технології комбікормів 2002 р. (зліва на право) 1-й ряд: А.П. Макаров, А.О. Кочетова, Б.В. Єгоров, І.К. Чайка, О.Й. Карунський. 2-й ряд: В.Б. Пулатов, А.П. Бойко, В.Є. Браженко, О.Є. Воєцька, Н.В. Хоренжий, В.В. Гончаренко, О.П. Дашковська, В.Ю. Луніна, М.Р. Мардар, В.В. Масленнікова, А.В. Макаринська.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється на високому науково-методичному рівні і забезпечений впровадженням нових дисциплін, робочими програмами і методичними вказівками. У 2000-му році, під загальною редакцією д.т.н., професора Єгорова Б.В. було видано навчальний посібник “Технологія виробництва преміксів” з грифом Міністерства вищої освіти України для вищих навчальних закладів для підготовки студентів за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна” по спеціалізації “Технологія комбікормових виробництв”, а в 2007 році вийшов у світ підручник “Технологія виробництва преміксів”. Підручник «Технологія виробництва комбікормів», виданий в 2011 р., став узагальненням 30-річного практичного та наукового досвіду д.т.н., проф. Єгорова Б.В.

За підтримки керівництва інституту, а надалі академією були придбані, змонтовані і введені в дію комплектні лабораторії технології комбікормів, технохімічного контролю комбікормових виробництв, біохімії комбікормів. У 1982 році було змонтовано та введено в дію діючу автоматизовану комбікормову установку – стенд-тренажер, на якому студенти відпрацьовують навички управління технологічними процесами виробництва комбікормової продукції, а аспіранти виробляють дослідні партії нових видів комбікормової продукції.

ekstruder
Робота екструдера завжди викликає підвищений інтерес у студентів

Кафедра приділяє постійну увагу розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу. Тільки за період з 2001 до 2006 рр. були придбані, встановлені та введені в дію нові види технологічного устаткування: вертикальна молоткова дробарка, плющильна установка, установка для лущення зерна ячменю, пневмосепаратор, установка для екструдування вологих комбікормів, сучасний зерновий екструдер, обладнаний комп’ютерною системою контролю параметрів технологічного процесу. Розроблено, виготовлено та введено в дію лабораторний стенд для дослідження технологічного процесу змішування компонентів преміксів і комбікормів зі змінними робочими органами стрічкового і лопатевого типу.

stend
Студенти за допомогою стенда-тренажера вивчають особливості управління технологічним процесом дозування і змішування

У рамках договору про творчу співпрацю із Всеросійським НДІ комбікормової промисловості (м. Воронеж) кафедрі в 2005 році була передана комп’ютерна програми “Корм-Оптима” для розрахунку рецептів комбікормової продукції, завдяки чому викладачі та студенти кафедри мають можливість використовувати програму, яку використовують практично всі виробники комбікормової продукції України.

Колектив кафедри бере активну участь у створенні сучасних інтерактивних засобів навчання. У 2004 році створено інтелектуальний комп’ютерний тренажер за технологією дозування і змішування компонентів преміксів та комбікормів, який отримав золоту медаль виставки Міністерства освіти і науки України “Високі технології у вищій освіті” – “Hi-tech 2004”.

diplom
Захист дипломного проекту

Удосконаленню навчального процесу сприяє розвиток наукових досліджень в ході виконання як держбюджетних, так і госпдоговірних тем. За роки свого існування, за замовленням промисловості, колектив кафедри взяв участь у вирішенні низки актуальних науково-технічних проблем, пов’язаних з використанням нових, нетрадиційних видів кормової сировини, високопродуктивних рецептів комбікормів, білково-вітамінних добавок і преміксів, удосконаленням технології переробки зерна та виробництва спеціальних комбікормів і преміксів, підвищенням їх якості шляхом збагачення біологічно активними добавками і застосування спеціальних методів обробки.

 

Так, на кафедрі були виконані та впроваджені реальні проекти реконструкції та технічному переозброєнні, з використанням результатів наукових досліджень кафедри в області волого-теплової обробки зернової сировини, на комбікормових заводах Вінницького, Лисичанського, Межівського, Новоукраїнського, Охтирського, Сарненського, Сірогозського комбінатів хлібопродуктів, Христинівського заводу комбікормів і круп та інших підприємствах України. Розроблена викладачами, співробітниками і аспірантами кафедри технологія виробництва кормових сумішей з відходів зернопереробних підприємств була успішно впроваджена на комбікормових заводах Кіровоградського і Прілутського комбінатів хлібопродуктів, а також на 12 комбікормових заводах Узбекистану. Розроблена кафедрою технологія виробництва преміксів впроваджена на ВАТ “Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів”.

vto
Технологія вологотеплової обробки зерна і пропарювач, які розроблені кафедрою, на Новоукраїнському КХП

Фахівці кафедри постійно підтримували стійкі зв’язки з промисловістю. Так, завдяки впровадженню розроблених на кафедрі технології нових рецептів преміксів та комбікормів птахофабрика ВАТ “Отрадівське” – одна з перших в Україні ввела новий високопродуктивний крос курей-несучок “Hi-Line” і досягла продуктивності понад 330 яєць на рік від однієї несучки.

Задовго до впровадження системи контролю якості НАССР на кафедрі були розроблені теоретичні основи оцінки стабільності технологічних процесів переробки зерна при виробництві комбікормів. Методика оцінки стабільності ще в 1988 році пройшла успішні промислові випробування на Добельському комбінаті хлібопродуктів (Латвія) і була впроваджена на багатьох комбікормових та зернопереробних підприємствах СРСР.

kons
Надання консультацій у виробничих умовах птахофабрики

Розвитку наукових досліджень і поліпшенню практичної підготовки студентів та аспірантів кафедри сприяє постійне проведення виїзних науково-практичних семінарів на провідних комбікормових заводах країни, а також функціонування філій кафедри на Куліндоровському, Новоукраїнському комбінатах хлібопродуктів і на ВАТ “Білгород-Дністровський комбінаті хлібопродуктів “.

Визнанням високого рівня підготовки випускників та проведення наукових досліджень стала плідна співпраця з розподілу випускників на роботу і тісні зв’язки за рішенням науково-технічних проблем для таких флагманів комбікормового виробництва України, як ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (торгова марка “Наша Ряба “та ін.), Ізюмський комбінат хлібопродуктів, Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, ВАТ” Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів “, ТОВ «Агротрейд-Юг»та багатьох інших провідних підприємств.

konfer
Під час проведення одного із семінарів на Новоукраїнському комбінаті хлібопродуктів

За 30 років викладачами, співробітниками, аспірантами й студентами кафедри “Технології комбікормів” опубліковано більше 800 наукових праць, отримано близько 100 авторських посвідчень, патентів на винаходи, зроблено більше 150 доповідей на міжнародних, республіканських і інших конференціях, отримано 2 дипломи ВДНГ УРСР.

Кафедра взяла активну участь у розробці нового державного стандарту ДСТУ 4482: 2005 “Премікси. Технічні умови”, який був затверджений і введений в дію з 01.10.2006 року, а також у розробці проекту Закону України “Про корми”.

При сприянні кафедри ОНАХТ є членом асоціації “Союз кормовиробників України”.

Кафедра зміцнює наукове співробітництво та творчі зв’язки з іншими академіями, університетами, інститутами, науково-дослідними інститутами та окремими кафедрами: Національним університетом харчових технологій (м. Київ), Київським інститутом хлібопродуктів, Національним аграрним університетом (м. Київ), Львівською академією ветеринарної медицини, Українським науково-дослідним інститутом птахівництва (м. Борки), селекційно-генетичним інститутом Національної академії наук України (м. Одеса) та багатьма іншими науковими закладами України. Укріпляють і міжнародні зв’язки кафедри: з Московським університетом харчових технологій, Міжнародною промисловою академією (м. Москва), Краснодарським політехнічним університетом (Росія), Пловдивським університетом харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія), агротехнологічним інститутом Гріньон ( м. Париж, Франція), Канзаськім державним університетом (США), університетом Вахенінген (Нідерланди), Швейцарським інститутом технології комбікормів та іншими університетами світу.

svidotstvo Кафедра встановила тісні зв’язки з провідними машинобудівними компаніями комбікормового профілю, які сприяють підвищенню рівня дипломного проектування та практичної підготовки аспірантів і викладачів: з ЗАТ “Хорольський механічний завод” (м. Хорол, Україна), компаніями “Andrits & Sprout” (Данія), “Van Aarsen” (Нідерланди), “AG Buhler” (Швейцарія), “Amandus Kahl” (Німеччина) та іншими провідними компаніями світу.

federatiya
Робоча зустріч зав. кафедрою технології комбікормів, проф. Єгорова Б.В. з Генеральним секретарем міжнародної федерації комбікормового виробництва (IFIF) Роджером Джилбертом.

Отриманню необхідної інформації про стан комбікормової промисловості в світі і про останні досягнення в області техніки, технології і якості комбікормової продукції сприяють контакти з міжнародною федерацією комбікормової промисловості (IFIF), видавничим центром WATT Publishing Co, який забезпечують поставку журналу “Feed International” для викладачів, співробітників, аспірантів та студентів кафедри. За ініціативи кафедри “Технології комбікормів” в 2000 році було організовано видання нового науково-виробничого журналу “Зернові продукти і комбікорми” (головний редактор – професор Б.В. Єгоров, технічний редактор – к.т.н., доцент Макаринська А.В., директор з маркетингу та громадських зв’язків – к.е.н., асистент Козак К.Б.). Журнал виходить у світ вже 12 років і встиг завоювати прихильників не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Фактом міжнародного визнання науковців кафедри технології комбікормів і біопалива та їх розробок є постійні контакти з провідними вченими світу в галузі технології комбікормів, міжнародними профільними європейськими та світовими організаціями.

Всі роки на кафедрі успішно велася підготовка фахівців вищої кваліфікації. За 30 років підготовлено і захищено 40 кандидатських дисертації, підготовлено 2 докторські дисертації. Під керівництвом професора Б.В. Єгорова підготовлено 16 кандидатів технічних наук, у тому числі троє для республіки Алжир: к.т.н. Мадані Абдель Кадер (у 1995 р.), к.т.н. Кабул Нуреддін (у 1997 р.), Хаддат Карім (у 1998 р.); під керівництвом професора А.П. Левіцкого – 9 к.т.н.; професора А.Н. Нікітіна – 2 к.т.н.; доцента І.К. Чайки – 11 к.т.н.; доцента К.І. Шмата – 1 к.т.н. і доцента А.А. Кочетовой – 1 к.т.н. Визнанням досягнень молодих вчених кафедри стало призначення к.т.н., доценту Макаринській А.В. в 2006 році стипендії кабінету Міністрів України, а в 2014 році – аспіранту Малакі І.С. стипендії ім. Грушевського.

direktor
Директор Новоукраїнского КХП к.т.н. Гулавський В.Т., проф. Леви-цький А.П., директор ЗАО „Рамбурс-элеватор” Клименко Г.В.
Chaika-Mardar-Makarynska-Voyetska
Викладачі кафедри ТКіБ, 2000 р.: І.К. Чайка, М.Р. Мардар, А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька.

З 2000-го року на кафедрі підготовлено 37 магістрів. Щорічно кафедра випускає біля 40 фахівців комбікормового виробництва. Кафедра “Технології комбікормів” підготувала також фахівців, які успішно працювали і працюють в промисловості, а також в інших вищих навчальних закладах: к.т.н. В.Т. Гулавський – колишній директор Новоукраїнського КХП; к.т.н., Г.А. Глобенко – колишній директор Кіровоградського КХП №2, в даний час доцент Кіровоградського національного технічного університету; к.т.н., Г.С. Чаусовський – доцент Запорізького індустріального університету; к.т.н., А.С. Магопец – доц., зав. кафедрою Кіровоградського технологічного університету; к.т.н., В.П. Солотовка – зав. лабораторією Українського НДІ “Артемсіль”; к.т.н., Е.В. Лукашенко – президент компанії “Латвіес Лабіба” (Латвхлебопродукт, Латвія); к.т.н. М.Г. Багішвілі – директор Грузинського НДІ комбікормів; к.т.н. Ю.М. Плетюхов – директор Воронезького експериментального комбікормового заводу (Росія); к.т.н. Е.А. Севастьянов – ст.н.с. Латвійського НДІ комбікормів (Латвія); к.т.н. Н.С. Мікітін – зам. директора Українського НДІ агропромислового виробництва;к.т.н. І.Т. Кіщак – д.е.н., професор, декан факультету економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; к.т.н. Ш.Н. Дільмагомбетов – зав. кафедрою Алма-Атинского політехнічного інституту, Ісламов В.А. – Директор Ізюмського комбінату хлібопродуктів – лідера з виробництва комбікормів в Україні, Зінченко В.А. – Головний технолог ТОВ «Катеринопільський елеватор», Сусло М.В. – Головний технолог ТОВ «Агротрейд-Юг», Сусло В.В. – Зав. лабораторією ТОВ «Агротрейд -Юг», Ситько О.М. – к.т.н., директор Biochem mbH в Україні.

Успіхи колективу кафедри були закладені засновниками кафедри, ветеранами, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії і практики комбікормового виробництва, у справу підготовки інженерних кадрів і кадрів вищої кваліфікації. Колектив кафедри висловлює глибоку подяку професорам П.Г. Демидову, А.П. Левицькому, А.Н. Нікітіну, О.Й. Карунському, Б.В. Єгорову, доцентам І.К. Чайці, К.І. Шмату , А.О. Кочетовій, А.П. Макарову, В.В. Гончаренко, зав.лабораторії В.В. Масленніковой і В.Ю. Луніній, а також керівникам наукових шкіл професорам А.М. Грішіну, О.Г. Бурдо, Л.В. Капрельянцу, І.Т. Мерко, В.О. Моргун, Н.В. Остапчуку, П.М. Платонову, М.В. Роменському, Г.М. Станкевичу і багатьом іншим. andridts

У 2011 році кафедра вийшла на новий виток розвитку – відкрито нову спеціальність – «Технологія біопалива». Ця подія – результат багаторічної роботи колективу кафедри в області удосконалення технологій виробництва гранул та пелет як з комбікормів, так і з відходів зернопродуктів.

В Україні, як і в усьому світі, гостро стоять проблеми енергозабезпечення та енергозбереження. Виробництво альтернативного палива, у вигляді гранул з відходів продуктів зернопереробки – актуальне питання сучасності. Технологія виробництва комбікормів і біопілет включають загальні технологічні процеси. Тому у відповідності зі світовими тенденціями розвитку технологій, в 2011 р. кафедра технології комбікормів перейменована в кафедру технології комбікормів і біопалива (наказ ОНАХТ № 237-01 від 14.09.11 р.).

kolokvium
Колоквіум наукової школи, 2015 р.: доповідач – к.т.н., доц. Н.В. Хоренжий.

Активно працює наукова школа «Наукові основи та енергозберігаючі технології виробництва комбікормової продукції» під керівництвом д.т.н., проф. Єгорова Б.В., на базі якої два рази в рік проводяться наукові колоквіуми, які присвячені актуальним проблемам виробництва комбікормової продукції.

Необхідність підготовки фахівців і магістрів високої кваліфікації у ВНЗ зумовлена попитом на фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з інноваційними технологіями, які впроваджуються на зернопереробних і харчових підприємствах. Одним із шляхів підвищення рівня підготовки фахівців є впровадження сучасних методів і концепцій розробки дипломних проектів. З метою підвищення ступеня реальності проектів в 2011-2012 навчальному році вперше запропонована д.т.н., проф., Єгоровим Богданом Вікторовичем розробка інвестиційних комплексних дипломних проектів (ІКДП).

book_akad-фото
Захист одного з перших інвестиційних комплексних дипломних проектів на кафедрі ТКіБ, 2012 р.

ІКДП виконуються кількома студентами з визначенням частини участі кожного виконавця, з яких складається творчий колектив. Діяльність колективу спрямована на досягнення спільної мети при вирішенні комплексних завдань єдиного об’єкта проектування.

Виконання ІКДП дозволяє розробити бізнес-план, концепцію проектування комплексних розробок, комплексно вирішити проблеми, підвищити рівень підготовки студентів і кваліфікацію викладачів.

Також кафедра активно приділяє увагу науковій роботі зі студентами – на кафедрі працюють 12 студентських наукових гуртків, в яких активно беруть участь близько 45 студентів. Підтвердженням цього є щорічна участь студентів в Міжвузівських наукових студентських конференціях, SMART-форумах, а також спільні публікації з викладачами та аспірантами кафедри.

student_Sharabaeva
Міжвузівська наукова студентська конференція, 2016 р.: доповідач – магістр К.М. Шарабаєва.

Приводом для гордості кафедри послужила перемога магістрів кафедри Кучерук Анастасії Геннадіївни і Шарабаєвої Катерини Михайлівни, які зайняли III місце у Вузівському конкурсі студентських наукових робіт за роботу «Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах» в 2016 році.

З 2012 р. кафедра випустила чотирьох аспірантів. Ступені кандидатів технічних наук отримали: Ворона Н.В. (2012 р.), Фігурська Л.В. (2013 р.), Чернега І.С. (2014 р.), Кузьменко Ю.Я (2015 р.).

Готуються до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів доктора технічних наук Макаринською А.В. і кандидата технічних наук Цюндиком О.Г.

kniga
Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь): Підручник [Текст] / Б.В. Єгоров, А.О. Кочетова, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламов, Т.М. Турпурова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446 с.
З 23 по 26 травня 2012 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В. і к.т.н., ас. Ворона Н.В. взяли участь в роботі 6-го Центрального Європейського Конгресу про Їжу (6th Central European Congress on Food), м. Нови Сад, Сербія. В ході роботи круглих столів конгресу були укладені домовленості з керівництвом Інституту харчових технологій про майбутню співпрацю.

Кафедра технології комбікормів і біопалива брала участь в міжнародному проекті «Raising entrepreneurship skills by development and implementation of innovative products and tools for mycotoxin free Danube region». Партнери Faculty of Agriculture in Osijek, Croatian Food Agency, Bіosense Center, FINS Institute of Food Technology, University of Szeged, National Research and development Institute for Biology and Animal Nutrition, Spargelfeldstraße 191 l 1220 Wien.

Також кафедра брала участь в програмі Interreg Danube Transnational Programme. В рамках угоди Міжнародного та міжвузівського співробітництва кафедра ТКіБ співпрацює з Університетом Нови Сад University of Novi Sad (Univerzitet u На Sadu) і FINS співпраця проводиться в рамках запланованої програми.

Співпраця в рамках Міжнародного наукового проекту DanuInteg, підготовка проекту «Raising entrepreneurship skills by development and implementation of innovative products and tools for mycotoxin free Danube region».

Одним з головних чинників, що характеризують високий рівень організаційної та науково-методичної роботи кафедри є забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною літературою, яка регулярно видається і оновлюється.

shkola_ped_master
Урочисте вручення дипломів випускникам «Школи педагогічної майстерності», 2013 р.: к.т.н., доц. Т.В. Бордун отримує диплом.

З огляду на підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної комбікормової промисловості, колектив кафедри технології комбікормів і біопалива в 2013 році випустив підручник «Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)» в авторській редакції Б.В. Єгорова, А.О. Кочетової, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламова, Т.М. Турпурової.

У 2013 р. викладачі кафедри закінчили 2-х річний курс навчання у Школі педагогічної майстерності. Результатом цього стало урочисте вручення дипломів випускникам «Школи педагогічної майстерності»: В.Є. Браженко, А.П. Лапінській, Т.В. Бордун.

За вагомий внесок в науково-педагогічну діяльність кафедри в 2014 році присвоєно вчене звання доцента викладачам: В.Є. Браженко, А.П. Лапінській, Н.В. Хоренжий, Т.В. Бордун по кафедрі технології комбікормів і біопалива.

konkurs
Вручення І.С. Чернезі призу за І місце в конкурсі «Я – бренд» в рамках Школи педагогічної майстерності, 2015 р.

У 2015 році почала своє навчання в школі педагогічної майстерності к.т.н., ас. І.С. Чернега, яке ознаменувалося перемогою в конкурсі «Я – бренд».

У 2014 році колектив кафедри виграв грант на розробку наукових досліджень по темі: «Технології захисту харчових продуктів в регіоні Дунаю» (DanuInteg – Technology for protecting food integrity in the Danube region). У листопаді 2014 року д.с.-г.н., проф. Карунський О.Й., к.т.н., доц. Макаринська А.В., к.т.н., доц. Воєцька О.Є. взяли участь з доповіддю в ІІІ-ій Міжнародній науковій конференції «Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството» в Пловдиві.

Доц. Макаринська А.В. в жовтні 2015 року пройшла навчання на Міжнародному семінарі компанії Lenum AG, (Швейцарія) “Рarticipated a one day training course on electricity use in industry”.

З 7 по 9 червня 2015 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., доц. Бордун Т.В. відвідали Міжнародну виставку “Victam International”, (м. Кьольн, Німеччина).

Simpozium_Serbia
Міжнародний симпозіум (Сербія), 2014 р.: д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, к.т.н., доц. Н.М. Поварова, к.т.н., ас. Л.В. Фігурська.

24 червня 2014 р. к.т.н., ас. Л.В. Фігурська виступила з доповіддю у Відкритому університеті (Берлін, Німеччина) на тему можливості участі ОНАХТ в міжнародних проектах, грантах, і, перш за все, можливості участі в програмі HORIZONT 2020.

28-30 жовтня 2014 р. д.т.н., проф. Єгоров Б.В., к.т.н., ас. Л.В. Фігурська взяли участь у ІІ-му Міжнародному симпозіумі «Харчові технології, якість і безпека» ( “Food Technology, Quality and Safety”) і XVI-му Міжнародному симпозіумі «Технології комбікормового виробництва» (XVI International Symposium “Feed Technology” м Нови Сад , Сербія). А також в рамках роботи конгресу були остаточно визначені напрямки роботи по розробці гранту DanuInteg і прийняті рішення подавати грант DanuInteg в Європейську програму HORIZONT 2020 на тему SFS-1-2014 / 2015: Sustainableterrestriallivestockproduction. Assessingsustainabilityofterrestriallivestockproduction.

Вагомим досягненням молодих вчених кафедри стало призначення к.т.н., ас. Вороні Н.В. стипендії Кабінету Міністрів України (2012-2014 рр.), аспіранту Чернезі І.С. в 2014 році – стипендії ім. Грушевського.

«Кращий інноваційний проект ОНАХТ»), 2014 р .: к.т.н., ас. І.С. Чернега.

Також кафедра пишається своїми молодими винахідниками – Фігурська Л.В. зайняла II місце в конкурсі «Кращий молодий винахідник ОНАХТ» (2013 р.), а Чернега І.С. – II місце в конкурсі «Кращий інноваційний проект ОНАХТ» (2014 р.).

З 2001 року, з ініціативи кафедри технології комбікормів і біопалива, видається науково-виробничий журнал “Зернові продукти і комбікорми” (головний редактор – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, відповідальний редактор, комп’ютерний дизайн: – к.т.н., доц. А.В. Макаринська. З 2014 року журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації і після практики публікації підтримки. Сьогодні науково-виробничий журнал “Зернові продукти і комбікорми” індексується більше ніж в 10-ти наукових базах даних (EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory і ін.), з них в 2-х наукометричних базах (eLIBRARY.RU, Index Copernicus International).

Google Scholar
Профіль А.П. Левицького на платформі Google Scholar, 2016 р.: один з найвищих індексів Хірша в ОНАХТ.

У зв’язку з новими наукометричними вимогами в 2014 році викладачі кафедри технології комбікормів і біопалива зареєструвалися на платформі Google Scholar, що дало можливість викладачам кафедри вийти на міжнародний науковий рівень, прямим показниками наукової діяльності якого є індекс Хірша.

Кафедра може пишатися своїми вченими, індекси Хірша яких є одними з найвищих у всій академії: д.б.н., проф. А.П. Левицький (h-індекс – 17), д.т.н., проф. Б.В. Єгоров (h-індекс – 5).

trening_Ladujun
Виїзний тренінг на ТОВ «Вінницька птахофабрика» (м. Ладижин), 2015 р .: Спікери: Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька, Т.В. Бордун.

Вже в 2016 році викладачі кафедри зареєструвалися ще на двох платформах ResearcherID – безкоштовний ресурс компанії Thomson Reuters, який дозволяє автору формувати список своїх публікацій, включених в базу даних Web of Science; і ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – мультидисциплінарний і міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених, який, в той же час, пов’язує дослідницьку діяльність науковців з їх ідентифікаторами.

Кафедрою технології комбікормів і біопалива спільно з інститутом ПДО і ПК ОНАХТ проведено два виїзних навчально-практичних семінарів-тренінгів «Сучасний стан технології і техніки виробництва комбікормів» для співробітників, що працюють на елеваторах і комбікормових цехах ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Перший – 8 і 9 грудня 2015 року на філії «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (м. Ладижин). Актуальна тема семінару дозволила, навіть при високій інтенсивності виробничого процесу, зібрати 27 учасників семінару.

trening_Mironovka
Виїзний тренінг на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (м. Миронівка), 2016 р.: Спікер – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров.

Другий – 3 і 4 лютого 2016 року у ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ТМ «Наша Ряба») (м. Миронівка). У семінарі взяли участь 24 людини.

Основні спікери семінару – провідні викладачі кафедри: д.т.н., професор Єгоров Б.В., к.т.н., доцент Макаринська А.В., к.т.н., доцент Воєцька О.Є., к.т.н., доцент Бордун Т.В.

Керівництво ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та слухачі семінару дуже високо оцінили виступи викладачів на семінарі і висловили намір зробити подібні тренінги щорічними, після закінчення яких проводити тестування для слухачів.

Крім того, в рамках проведених семінарів викладачі мали можливість детально ознайомитися з технологічними особливостями виробництва комбікормів на ТОВ «Вінницька птахофабрика» та ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», що дозволить використовувати цей досвід під час навчального процесу.

ekzmen_shkola kormov
Міжнародна школа кормів (Затока), 2014 р.: практичний іспит.

З метою узагальнення та передачі досвіду в області виробництва і використання кормів і комбікормів кафедрою технології комбікормів і біопалива в 2014 році за підтримки «Союзу кормовиробників України» була організована Міжнародна школа кормів (International School of Feed), яка проходить щорічно на базі «Еллада» (Затока) в перших числах червня місяця. Директор Міжнародної Школи Кормів – д.т.н., проф. Б.В. Єгоров, вчений секретар ISF – к.т.н., ас. Л.В. Фігурська.

International School of Feed створена для рецепціоністів, фахівців з виробництва комбікормів і годівлі сільськогосподарських тварин і птиці: технологів, начальників комбікормових лабораторій і підприємців.

shkola kormov_16
Міжнародна школа кормів (Затока), 2015 р.: 1-й ряд: О.Г. Цюндик, Ю.Я. Кузьменко, І.С. Чернега, Л.В. Фігурська, Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, В.Є. Браженко, Н.М. Поварова, О.Є. Воєцька, Н.В. Хоренжий. 2-й ряд: І.С. Українцев, М.О. Могилянський, Д.О. Жигунов, Т.В. Бордун, А.П. Лапінська.

У тренінг-програмі Міжнародної школи кормів щорічно беруть активну участь як представники виробництва, так і представники наукової сфери, навчання яких відзначається сертифікатами і пам’ятними фотографіями.

У 2016 році заплановано проведення III-й сесії Міжнародної школи кормів (ISF), яка буде включати вже два тренінг-програми.

Навчальний курс 72 години занять, в т.ч. 24 години тренінгів та лекцій. Після закінчення Міжнародної школи кормів всім атестованим учасникам видаються іменні сертифікати про участь і підвищенні кваліфікації.

gmp
Внутрішній аудит і оцінка відповідності згідно з вимогами стандартів GMP + B1 (Затока), 2015 р.: взяли участь викладачі ОНАХТ: Н.В. Ворона, Л.В. Фігурська, Т.В. Бордун, Н.М. Поварова.

У 2015 році кафедра ТКіБ була ініціатором входження Одеської національної академії харчових технологій в Міжнародний проект GMP + (GMP + academy), завдяки чому була отримана можливість підвищення кваліфікації працівників підприємств країн Центральної та Східної Європи з виробництва та реалізації комбікормів на базі академії.

З 24 по 26 вересня 2015 р. к.т.н., доц. Бордун Т.В., к.т.н., ас. Фігурська Л.В., к.т.н., ас. Ворона Н.В. пройшли навчання за курсом “Внутрішній аудит та оцінка відповідності згідно з вимогами стандартів GMP + B1” Production, trade and services і ISO 19011: 2011»та отримали сертифікати внутрішніх аудиторів.

В даний час викладацьку, наукову, виховну та інженерну роботу на кафедрі проводять ректор академії, завідувач кафедри, д.т.н., проф., заслуж. діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України Б.В. Єгоров, д.б.н., проф., член-кореспондент НААНУ, заступник директора з наукової роботи «Інституту стоматології НАМН України» А.П. Левицький, д.с-г.н., проф. О.Й. Карунський, д.с-г.н., доц., заслужений працівник сільського господарства України В.П. Федоряка; к.т.н., доценти: А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька, В.Є. Браженко, Н.В. Хоренжий, А.П. Лапінсска, Т.В. Бордун, Т.М. Турпурова; к.т.н., старші викладачі: Н.В. Ворона, Л.В. Фігурська, І.С. Чернега, зав. лабораторією: В.Ю. Луніна, О.Г. Цюндик; аспірант М.О. Могилянський.

Колектив кафедри “Технології комбікормів і біопалива” має право пишатися пройденим шляхом і своїми випускниками і продовжує плідно працювати задля відновлення і побудови нової комбікормової промисловості України, і ефективного використання продуктів переробки зерна в якості біопалива.

общая
Колектив кафедри технології комбікормів і біопалива 2016 р. (зліва на право) 1-й ряд: І.С. Чернега, Л.В. Фігурська, А.П. Левицький, Б.В. Єгоров, А.В. Макаринська, Н.В. Ворона, О.Й. Ка-рунський. 2-й ряд: Т.В. Бордун, Н.В. Хоренжий, А.П. Лапінська, В.Ю. Луніна, О.Є. Воєцька, В.Є. Браженко, О.Г. Цюндик.