Перелік навчальних дисциплін

ПЕРЕЛІК

навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі ТКіБ

п/п

Назва дисципліни Всього, годин

Ступінь

(ОКР, СВО)

ПІБ, наукова ступінь, посада лекторів ПІБ, наукова ступінь, посада викладачів, що здійснюють поточний контроль Перелік компетентностей, які забезпечуються кожною дисципліною Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами
1 Система технологій промисловості 61,2 бакалавр Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл. Інтегральна компетентність: Бакалавр (рівень 6, 7): Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі різного рівня складності та практичні проблеми технічного і технологічного характеру у процесі навчання або на підприємствах харчової промисловості, в закладах ресторанного господарства та в контролюючих органах і установах, що передбачає застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями,  здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
4. Знання та розуміння предметної області, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у  професійної діяльності.
5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та управляти комплексними діями або проектами.
6. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення та нести за них відповідальність, у тому числі у непередбачуваних умовах.
7. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел і вирішення конкретних задач із використанням інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Здатність виявляти ініціативність та підприємливість.
10. Здатність працювати в команді та автономно, нести  відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
11. Здатність забезпечувати та здійснювати безпечну діяльність.
12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
13. Здатність спілкуватися державною мовою як усно і письмово та здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Усвідомлення суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів на основі базових знань фундаментальних і прикладних наук.
2. Здатність організовувати та проводити технологічний процес виробництва харчових продуктів,  реалізовувати  принципи збереження їх якості та безпечності.
3. Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами.
4. Здатність організовувати та проводити контроль якості та безпечності сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів із застосуванням сучасних методів досліджень.
5. Здатність розроблювати нові та удосконалювати існуючі харчові технології на основі фундаментальних, професійно-профільованих знань і практичних навичок.
6. Здатність проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки із застосуванням професійних та базових знань, у тому числі в галузі економіки і логістики.
7. Здатність розуміти принципи роботи технологічного обладнання, володіти  методами його підбору і експлуатації та складання апаратурно-технологічних схем виробництва харчових продуктів.
8. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).
9. Уміння розробляти нормативну документацію з використанням чинної законодавчої бази, довідкових матеріалів та професійно-профільованих знань.
10. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства.
11. Здатність визначати та розв’язувати широке коло прикладних задач шляхом проведення теоретичних та експериментальних досліджень в умовах науково-дослідних і виробничих лабораторій.
12. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, уміння вести професійну дискусію.
13. Здатність підвищувати ефективність виробництва і ресурсозбереження та впроваджувати сучасні системи менеджменту.
14. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

«Маркетингова товарна політика», «Основи стратегічного маркетингу, «Товарознавство», «Економіка підприємства».

 

2 Контроль якості та безпеки продукції галузі 81,5 бакалавр Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Зерноведення», «Біохімія», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин».

 

3 Технології харчових виробництв 47,15 бакалавр Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин».

 

4 Технологія комбікормового виробництва 330,95 бакалавр Єгоров Богдан Вікторович, д.т.н., проф.,

Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц.

Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Органічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Зерноведення», «Біохімія», «Технологічне обладнання», «Технології харчових виробництв», «Система технологій», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин».

 

5 Проектування підприємств галузі 170,0 бакалавр Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв», «Основи автоматизованого проектування», «Технологія біопалива», «Технологія комбікормового виробництва».

 

6 Технологія виробництва кормових засобів і добавок 190,8 бакалавр Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц.,

Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл.

Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Біохімія», «Харчова хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Технологія зберігання та сушіння зерна», «Зернознавство», «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна».

 

7 Система технологій 113,2 бакалавр Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц. Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Захист прав споживачів з елементами товарознавства харчової сировини», «Правила торгівлі та захист прав споживачів».
8 Основи автоматизованого проектування 38,6 бакалавр Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи промислового будівництва»,

«Технологічне обладнання галузі», «Технології харчових виробництв».

 

9 Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин 101,4 бакалавр Карунський Олексій Йосипович, д.с.-г.н., проф.,

Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц.

Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива».

 

10 Технологія біопалива 88,2 бакалавр Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Органічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Зернознавство», «Біохімія», «Технологічне обладнання», «Технології харчових виробництв».

 

11 Основи наукових досліджень 37,6 бакалавр Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Вища математика»,  «Інформатика».
12 Науково-дослідна робота студента 81,6 бакалавр Карунський Олексій Йосипович, д.с.-г.н., проф., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Основи наукових досліджень», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Основи автоматизованого проектування».

 

13 Практика виробнича 59,0 бакалавр Федоряка Василь Петрович, д.с.-г.н., доц., Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц., Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц., Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц., Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н.,  Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас.

 

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва  кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
14 Переддипломна практика 22,0 бакалавр Федоряка Василь Петрович, д.с.-г.н., доц., Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц., Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц., Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц., Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас.

 

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
15 Рецептурологія 168,7 магістр Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Біохімія з основами фізіології харчування», «Загальна та неорганічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Зернознавство», «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв», «Технологія зберігання і переробки зерна», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок».

 

16 Методологія наукової творчості 61,0 магістр Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл. Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл. «Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Науково-дослідна робота студента», «Методика викладання в ВНЗ».

 

17 Інноваційні технології галузі з КП 140,3 магістр Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., ст. викл., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., ас. «Технологія комбікормовоговиробництва»,  «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі»,  «Основи автоматизованого проектування», «Проектування підприємств галузі».

 

18 Управління якістю продукції галузі 42,0 магістр Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Зерноведення»,  «Біохімія», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі».

 

19 Інтелектуальна власність 59,2 магістр Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл. Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., ст. викл., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., ст. викл. «Основи наукових досліджень», «Основи права», «Економіка підприємств галузі», «Інвестування та інноваційний менеджмент».

 

20 Технологічний інжиніринг підприємств галузі 48,8 магістр Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц. Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».

 

21 Науково-дослідна робота студента 110,8 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф., Карунський Олексій Йосипович, д.с.-г.н., проф., Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц.

 

«Основи наукових досліджень», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Основи автоматизованого проектування», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі», «Методологія наукової творчості», «Рецептурологія».

 

22 Виробнича практика 35,0 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф., Федоряка Василь Петрович, д.с.-г.н., доц., Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц., Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц., Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц.

 

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки  продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
23 Дослідницька практика 59,0 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф., Карунський Олексій Йосипович, д.с.-г.н., проф., Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц., Воєцька Олена Євгенівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового», виробництва»,

«Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Технологія біопалива», «Управління якістю продукції галузі»,  «Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Методологія наукової творчості».

 

24 Наукові основи харчових технологій 49,6 аспірант Єгоров Богдан Вікторович, д.т.н., проф. Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц. «Технології харчових виробництв», «Система технологій підприємств», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки  продукції галузі», «Інтелектуальна власність».

 

25 Наукові основи розробки і удосконалення технологій, комбікормів, кормових добавок і преміксів 37,9 аспірант Єгоров Богдан Вікторович, д.т.н., проф. Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового виробництва»,

«Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Технологічний інжиніринг підприємств галузі», «Технологія біопалива», «Управління якістю продукції галузі», «Основи наукових досліджень»,  «Інтелектуальна власність», «Методологія наукової творчості».