Підручники

images (2)

Враховуючи підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної комбікормової промисловості, колектив кафедри технології комбікормів і біопалива завжди приділяв увагу створенню необхідної навчально-матеріальної та науково-дослідної бази, підготовки та забезпечення необхідними методичними розробками всіх дисциплін, що вивчаються на кафедрі, курсових і дипломних проектів, науково-дослідних робіт студентів та аспірантів. Також одним з головних факторів, що характеризує високий рівень організаційної та науково-методичної роботи кафедри є забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною літературою, яка регулярно видається і оновлюється.

 


п/п
Автор (и), назва, місце, рік видання, кількість сторінок Зображення обкладинки
1. Єгоров Б.В., Кочетова А.О., Величко Т.О. та інші. Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь): Підручник [Текст] / Б.В. Єгоров, А.О. Кочетова, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламов, Т.М. Турпурова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446 с. 10
2. Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с. 9
3. Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І., Макаринська А.В. Технологія виробництва преміксів. / Під ред. проф. Б.В. Єгорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 8
4. Проблемы развития современных комбикормовых технологий: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию со дня рожд. проф. П.Г. Демидова (26-27 июня 2008г., г. Одесса)/ОНАПТ; Под ред. Б.В. Егорова, А.В. Макаринской. – Одесса: Полиграф, 2008. – 152 с.: ил. 7
5. ДСТУ 4482:2005. Премікси. Технічні умови. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26753.0-85); Чинний з 01.10.2006. – Київ.: Держспоживстандарт України, 2006. – 38 с. 6
6. Егоров Б.В., Шерстобитов В.В., Шаповаленко О.И. и др. Технология производства премиксов / Под общ. ред. д.т.н., проф. Егорова Б.В. – К.: ТЕА, 2000. – 184 с. Учебное пособие для ВУЗов. 5
7. Демидов П.Г. Технология комбикормового производства. – М., 1968. – 224 с. 2
8. Демидов П.Г. Технология комбикормового производства. – М., 1954. – 327 с. 3